مهندس بهروز پورسلیمان

مدیر عامل

دکتر اویس عابدی نیا

مدیربهره برداری و نگهداری

دکتر فریبا خیرالی

رئیس هیات مدیره

امیر محمد پورسلیمان

عضو هیات مدیره