خدمات شرکت در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی ،خانگی و کارگاهی
  • مکان یابی و شناسایی بهترین نقاط برای احداث
  • انتخاب زمین و تهیه آن با اخذ مجوزو تایید های لازم از مراجع ذیربط
  • مشاوره در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی،کارگاهی و خانگی برای متقاضیان
  • تهیه طرح توجهیی اقتصادی با استفاده از نرم افزارهای مهندسی وPVSYST، COMFAR
  • اخذ مجوزهای لازم جهت انعقاد قراداد خرید تضمینی برق از جمله مجوزهای زیست محیطی و اتصال به شبکه
  • ارائه خدمات مهندسی برای سیستم­های متصل به شبکه و جدا از شبکه
  • تهیه و تامین تجهیزات مورد نیاز
  • نگهداری وبهره برداری و انجام تعمیرات دوره ایی
مشاوره

مشاوره در سرمایه گذاری، گرفتن مجوز، انتخاب محل، تخمین انرژی و برآورد هزینه

اجرا

نیروگاه، خانگی و مکانهای صنعتی و اداره جات بر اساس استانداردهای جهانی و سانا

تامین تجهیزات

خدمات تامین از طریق ساخت و یا واردات مستقیم با نمایندگی های انحصاری